Barts čepovi BA

Član 1 – Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre

Sukladno Zakonu o igrama na sreću (Sl. novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Pravilniku o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Sl. novine Federacije BiH, broj 30/16) Organizator nagradne igre „BARTS ČEPOVI NAGRADNA IGRA“ je Sarajevski kiseljak d.o.o. Kiseljak, (u daljem tekstu: Organizator), Kraljice mira 7, 71 250 Kiseljak, ID broj: 4236097460009, PDV broj: 236097460009.

Član 2 – Svrha nagradne igre

Nagradna igra se privređuje u svrhu promidžbe branda BARTS.

Član 3 – Trajanje i mjesto odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 10.8.2021. do 10.10.2021. godine, a odvija se na teritoriji Federacije BiH.

Član 4 – Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi državljani BiH stariji od 18 godina sa stalnim prebivalištem u istoj,  a koji prihvaćaju Pravila nagradne igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati uposlenici Organizatora i članovi njihovih užih porodica.

Član 5 – Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri

Sudionici sudjeluju u Natječaju prikupljanjem čepova/zatvarača proizvoda BARTS Hard Seltzer 0,275L u nepovratnoj staklenoj ambalaži bilo koji okus (u daljnjem tekstu: proizvod).

O prikupljenim čepovima proizvoda Sudionik obavještava Organizatora i to za vrijeme trajanja Igre do 10.10.2021. Čepovi pristigli poštom ili neposrednom predajom Horeca prodajnom predstavniku Organizatora nakon 10.10.2021. neće se uzeti u obzir prilikom odabira Dobitnika.

Prvih 400 Sudionika koji najbrže skupe čepove proizvoda BARTS osvajaju nagradu i to potrošačku bon KONZUM u iznosu 25KM koji se može iskoristiti u razdoblju navedenom na potrošačkom bonu. Svaki Sudionik može sudjelovati neograničen broj puta u Igri, odnosno za svakih sakupljenih 50 čepova ostvaruje pravo na nagradu.

Sudionik koji tijekom trajanja Igre sakupi 50 čepova proizvoda o istome obavještava Organizatora ili putem pošte na način da sakupljene čepove šalje poštom sa podacima: ime i prezime, adresa, broj kontakt telefona na adresu Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, na ruke Služba tržišnog marketinga, uz napomenu „Barts čepovi nagradna igra“  ili putem Horeca prodajnog predstavnika Organizatora isključivo tijekom njegovog redovnog obilaska u sklopu radnog mjesta kojemu će osobno predati čepova te istom prilikom potpisati i predati Potvrdu o broju predanih čepova proizvoda  koja će ujedno sadržavati osobne podatke Sudionika i to ime, prezime, adresu i broj telefona. Ovjeren primjerak Potvrde o primopredaji čepova koja pripada Organizator relevantna je za utvrđenje dana i vremena (sat i minute) zaprimanja čepova.

Trenutak zaprimanja čepova od strane Organizatora smatra se dan i vrijeme (sat i minuta) zaprimanja čepova u ekspedit Organizatora zaprimljenih putem pošte, odnosno dan i  vrijeme (sat i minuta) predaje čepova HoReCa prodajnom predstavniku Organizatora. Trenutak zaprimanja čepova od strane Organizatora relevantan je za utvrđenje prvih 400 Sudionika kojima će se dodijeliti nagrada.

Član 6 – Nagradni fond

Fond nagrada sastoji se od 400 potrošačkih KONZUM bonova u vrijednosti 25 KM.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

Član 7 – Objava pravila Nagradne igre

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim listovima koji izlaze na području održavanja Nagradne igre. Pravila će također biti objavljena na web stranici www.bartsdrinks.com.

Zbog mehanike nagradne igre, neće biti organizovano javno izvlačenje dobitnika. Sistem prijava za nagradnu igru, dodjelu nagrada, kao i čitavu proceduru nagradne igre nadgleda tročlana komisija imenovana ispred Organizatora.

Član 9 – Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Svi sretni dobitnici nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora putem kontakt podataka učesnika koji su stavljeni na uvid Organizatoru u smislu odredbe člana 5. ovih Pravila.

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, nagradu osvaja alternativni dobitnik.

Organizator će spisak dobitnika objaviti u roku od 7 dana od dana izvlačenja na web stranici www.bartsdrinks.com.

Sretni dobitnici dužni su preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade u predviđenom roku od 30 dana, Organizator ih je dužan ponovo u roku od osam dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od prijema obavijesti.

Sretni dobitnici će blagovremeno biti obaviješteni o načinu preuzimanja pripadajućih nagrada.

U slučaju da dobitnik u roku iz predhodnog stava ne preuzme nagradu ili se ista ne bude mogla dostaviti u skladu s načinom preuzimanja koji odredi Organizator, ista će biti dodjeljena/dodjeljene prvom idućem sudioniku koji ostvari pravo učestvovanja.

Organizator ne snosi putne troškove, troškove preuzimanja nagrada, kao niti bilo kakve troškove povezane s prijenosom prava vlasništva na nagradi, registracije i slično. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Član 10 – Obaveze i suglasnost dobitnika

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju gore navedena pravila.

Sretni dobitnici nemaju pravo prenositi nagradu na treća lica.

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade, ili nekog njenog dijela.

  Organizator je odgovoran za poreze, naknade ili dažbine u vezi s organizacijom nagradne igre. Porez na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu s članom 23. Stav (2) Zakona o porezu na dohodak FBiH (Službene novine FBIH, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), snosi dobitnik nagrade. Prilikom preuzimanja nagrade u slučaju da vrijednost nagrade podliježe obavezi plaćanja poreza, dobitnik je dužan dostaviti Organizatoru potvrdu o plaćenom porezu što je preduvjet za dobijanje nagrade.

  Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne kako bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da bude kontaktiran od strane Organizatora u cilju informisanja i dogovaranja oko preuzimanja nagrade.

Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da, u slučaju osvajanja neke od nagrada, njegovo ime i prezime, koje će saopštiti i dokumentirati Organizatoru, kao i fotografija sa uručenja nagrade budu objavljeni na web stranici www.bartsdrinks.com, te u ostalim  printanim i/ili elektronskim medijima po odluci Organizatora.

Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre.

Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da imena pobjednika, mogu biti korištena i objavljivana od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Član 11 – Prava Organizatora

Sve dobitne prijave će biti provjerene prema diskrecionom pravu Organizatora i biti će poništene i odbačene ukoliko nisu dostavljene odobrenim propisanim putem.

Organizator neće odgovarati za prijave koje su zakasnile ili prijave koje ne ispunjavaju uslove Nagradne igre iz Člana 5.

Organizator neće uzeti u razmatranje eventualne prijave nakon gore navedenog roka.

Član 12 – Mogućnost otkazivanja Nagradne igre

Organizator Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile.

Član 13 – Nadležnost suda

U slučaju spora, nadležan je Općinski sud u Travniku.

Datum: 30.07.2021.                                                                                                                      

Sarajevski  kiseljak d.o.o.